Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

AI Homework Helper: AiTutor Giveaway
$3.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - AI Homework Helper: AiTutor

Unlock the power of artificial intelligence to revolutionize your study habits with AiTutor.
$3.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To AI Homework Helper: AiTutor
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Unlock the power of artificial intelligence to revolutionize your study habits with AiTutor, your personal AI-powered homework assistant! Designed for students of all ages and educational levels, AiTutor is an innovative app that transforms your smartphone into a learning powerhouse. Whether you're tackling complex math problems, crafting essays, or seeking a deeper understanding of various topics, AiTutor is here to guide you every step of the way.

Key Features:

SOLVE MATH PROBLEMS
Encounter a challenging math problem? With AiTutor, you have two easy options: either scan the problem using your phone's camera or manually input it. AiTutor then immediately offers detailed, step-by-step solutions. This feature not only assists in solving the problem but also enhances your understanding and skill in handling similar questions in the future.

ANSWER QUESTIONS
Have a question? Simply type your question or use your phone's camera to scan it. AiTutor employs cutting-edge AI technology to deliver precise and succinct answers, covering a vast array of topics. This makes AiTutor an ideal companion for quickly addressing your curiosities or academic inquiries.

WRITE ESSAYS
Essay writing made easy! Enter your topic, and AiTutor generates well-structured, plagiarism-free essays, serving as a perfect starting point for your assignments.

SUMMARIZE CONTENTS
Need to condense information? AiTutor helps make a summary for books, articles, papers, or chapters, giving you the key points and saving valuable study time.

EXPLAIN TOPICS
Learning new concepts? Ask AiTutor to explain any topic, and receive easy-to-understand explanations, complete with examples and visuals.

CREATE A STUDY SCHEDULE
Plan your study time more effectively with AiTutor’s custom schedule planner. Input your subjects and let AiTutor organize your learning path for maximum efficiency.

Why AiTutor?

USER-FRIENDLY INTERFACE
Simple and intuitive, making learning an enjoyable experience.

PERSONALIZED LEARNING
Adapts to your learning style and pace for a more effective study session.

TIME-SAVING
Quick and accurate assistance reduces homework stress and improves productivity.

EDUCATIONAL EMPOWERMENT
Enhances understanding and retention of knowledge.

Whether you're preparing for an exam, completing daily homework, or just curious to learn more, AiTutor is your go-to educational companion. Download now and experience the future of learning at your fingertips!

Privacy policy: https://re-solution.tech/privacy-policy.html
Terms of service: https://re-solution.tech/terms-of-use.html

Προγραμματιστής:

Giang Le

Κατηγορία:

Education

Έκδοση:

1.0.2

Μέγεθος:

8.66 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το AI Homework Helper: AiTutor

Windows Giveaway of the Day
$34.95
free today
Εγγράψτε ήχους τόσο από υπολογιστή όσο και από μικρόφωνο.