Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

bProgress - Manage Daily Tasks Giveaway
$0.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - bProgress - Manage Daily Tasks

A productivity tool that combines progress management with schedule planning.
$0.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To bProgress - Manage Daily Tasks
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

bProgress is a productivity tool that combines progress management with schedule planning, bringing comfortable experience for users

※ Introduction

- Create your goals, quantify them in numbers, percentages, and progress bars, and support archiving (recovery) your goals

- Working calendar, can set your daily ToDo items or plans, with a four-quadrant model (see below for details) which can be provided for priority management of ToDo items(plans), and can be associated with the progress of the goal. When the task is completed, the goal can be updated

- Special feature: life progress, set your birth date, know how your life has gone

- Special feature: annual progress, you can see how much the year has passed, you can click on the annual progress area to enter the "working calendar"

Does feature

- Haptic Touch Touch experience, all gestures will trigger the phone's own vibration feedback. After countless tests, by adjusting the vibration feedback strength for making the feedback more comfortable

- Support iCloud data backup, through the data synchronization of multiple devices, make real-time synchronization easier, no longer need to worry about losing data. (Setup steps: 1. [Settings] 2. [Apple ID] 3. [iCloud] 4. Enable [iCloud cloud disk] & [bProgress]. Make sure the network is turned on and iCloud has enough space left)

※ Suitable for people

- love lightweight management tools, fear of complex tools, and don't want to spend too much time fiddling with fancy features, then it's for you!

- freelancer, I'm a freelancer, every day I will be in my calendar on the wall to record their daily work plan, in order to bring the work flow, so "time schedule" is developed as a daily work plan management tools, convenient own at the same time, also hope to bring the same need user help.

I want to develop good habits and self-monitoring. Quantifying my goals is a very straightforward way. There are no extra steps.

Other Introduction

-four quadrant work rules

The four-quadrant rule is a time management theory put forward by Stephen covey, a famous management scientist. Stephen covey has divided work into two different degrees of importance and urgency, basically into four quadrants: [urgent and important], [important but not urgent], [urgent but not important], [neither urgent nor important]. In order of processing: first urgent and important, then important but not urgent, then urgent but not important, and finally neither urgent nor important.

The core of the traditional time management method is "urgency"

The core of efficient time management: first priority, then priority

(from baidu)

※ FAQs

- how do I start iCloud backup

First, make sure your app's network access is open, then turn it on 1. [Settings] 2. [Apple ID] 3. [iCloud] 4

- how do I open a work calendar

Work calendars can be accessed by clicking on the calendar button in the left sidebar, or by clicking on annual progress

- how do I add a daily to-do list

After opening the work calendar, click the corresponding date (you can drag to select the corresponding date), enter the "four quadrant" panel, and add items according to the priority of the to-do items [double click]. After the addition is completed, 1. You can [click] items for editing; 2. You can [swipe right] in the list to switch the status of items (ongoing and completed); 3

- How to change the languages

In the left sidebar, click the "menu" button, select "Settings", find the "Language" option in Settings, and click to go to Settings

- Notification

Temporary does not support

- Length of life (currently 30,000 days)

Not support yet

- Theme

Not support yet

Thanks for your support. Have a nice day

Bee, 2020-01-17

Service Support

WeChat Official account: FreelancerX

E-mail: bsn.huang@gmail.com

Προγραμματιστής:

碧成 黄

Κατηγορία:

Productivity

Έκδοση:

3.8.0

Μέγεθος:

3.25 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το bProgress - Manage Daily Tasks

Windows Giveaway of the Day