Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Picroll - Screenshot Stitcher Giveaway
$4.99
ΕΛΗΞΕ

iPhone Giveaway of the Day - Picroll - Screenshot Stitcher

Introducing Picroll - the ultimate app for effortless long screenshot stitching and editing!
$4.99 ΕΛΗΞΕ

This giveaway offer has been expired. Picroll - Screenshot Stitcher is now available on the regular basis.

Introducing Picroll - the ultimate app for effortless long screenshot stitching and editing!

Are you tired of struggling to piece together multiple screenshots to get the perfect long screenshot? Look no further than Picroll! Our advanced auto-stitcher feature allows you to seamlessly stitch together multiple screenshots with ease. With our tailor-made layouts, picture splitter, mosaic tool, phone frame overlay, and intelligent screen clearing feature, you'll have everything you need to create stunning long screenshots in seconds.

Here are some of the key features that make Picroll stand out:
- Auto-Stitcher
Our advanced auto-stitcher feature automatically detects and stitches together multiple screenshots for a seamless long screenshot experience. You don't have to worry about manually piecing together your screenshots - Picroll does it all for you!
- Tailor-Made Layouts
We understand that every screenshot is unique, which is why we offer tailor-made layouts to ensure that your long screenshots look perfect every time. With multiple layout options to choose from, you'll be able to create long screenshots that meet your exact specifications.
- Picture Splitter
With our picture splitter, you can easily divide a single image into multiple pictures. This feature is perfect for sharing screenshots on social media or with your friends.
- Mosaic Tool
Protect your privacy and blur out sensitive information with our mosaic tool. You can easily add a mosaic effect to any part of your screenshot to hide personal information or to create an artistic effect.
- Phone Frame Overlay
Add a touch of style to your screenshots with our phone frame overlay. Our app comes with a range of phone frames to choose from, giving your screenshots a realistic look.
- Intelligent Screen Clearing
Our intelligent screen clearing feature automatically removes status bars and scrollbars from your screenshots. This ensures that your long screenshots look professional and clean.
- Screenshot Editor
With our editing tools, you can add text, watermarks, and even draw on your screenshots using markers or brushes. Our app makes it easy to edit your screenshots to meet your needs.
- Scrollable Screenshots
With our scrollable screenshots feature, you can capture entire web pages or social media feeds with ease. Picroll can take long screenshots of scrollable pages such as Instagram and Snapchat, allowing you to capture every detail.

Picroll is the ultimate tool for anyone who needs to capture and edit long screenshots. Whether you're a creator, social media influencer, or just someone who loves taking screenshots, our app has everything you need to create stunning long screenshots in seconds. Download Picroll today and take your long screenshot game to the next level!

---
Privacy Policy: http://bit.ly/3zdyfLu
Terms of Use: http://bit.ly/40nMol2

Προγραμματιστής:

Shanghai Fengge Information Technology Co., Ltd.

Κατηγορία:

Utilities

Έκδοση:

0.2

Μέγεθος:

54.85 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English, Chinese

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Picroll - Screenshot Stitcher

Windows Giveaway of the Day
$39.90
free today
Το UnHackMe εξαλείφει όλους τους τύπους κακόβουλου λογισμικού!