Προσφέρουμε καθημερινά ΔΩΡΕΑΝ λογισμικό με άδεια χρήσης, που θα αγοράζατε σε διαφορετική περίπτωση!

Yoga for beginners | Prayoga Giveaway
$2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

iPhone Giveaway of the Day - Yoga for beginners | Prayoga

Prayoga - meaning experiment, is a completely reimagined way of learning Yoga.
$2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

To Yoga for beginners | Prayoga
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Welcome to Prayoga.
Prayoga - meaning experiment, is a completely reimagined way of learning Yoga.
While Yoga is usually learnt from a teacher in a Yoga studio, Prayoga attempts to bring the teacher directly to your iPhone and now the Watch!

Check out exciting new updates from Prayoga

***AI BASED COACH***

Get the most out of your yoga practice with our AI-based alignment check feature! Our advanced technology uses computer vision to analyze your posture in real-time and provide personalized feedback on your alignment. Whether you're a seasoned yogi or just starting out, our feature helps you achieve proper alignment in every pose, reducing the risk of injury and enhancing the benefits of your practice.

With our AI coach by your side, you'll receive guidance and corrections to improve your form and deepen your practice. Our feature is easy to use, simply turn on the alignment check and follow the on-screen instructions. You'll receive immediate feedback and suggestions for improvement.

Take your yoga practice to the next level with our innovative AI-based alignment check feature. Try it now and see the difference for yourself!

***WIDGETS***

Try the new Prayoga widget that helps you get to your Yoga practice right from your Home Screen or Lock Screen based on the time of the day

***SIRI SHORTCUTS***

Ask Siri to simply "Start Prayoga Morning routine" or "Resume Prayoga courses" to kick start your day or take it from right where you left off

***CARDIO WORKOUTS WITH SCENIC TRAILS***

Virtually run, bike or hike around the world with scenic trails on Prayoga! Get real time stats as you workout, share stats with friends.

***MEDITATION SOUNDSCAPES***

Try a meditation routine curated by Yoga experts. With unique Yogic techniques, these meditation routines are sure to leave you feeling relaxed and rejuvenated.

***SMART ROUTINES***

With permission to Apple Health, Prayoga can now intelligently suggest cooldown routines, cardio workouts and more as you go about your day. No need to choose what you need to practice. Just get to the mat and Prayoga help you choose the best routine based on how your day has been

What makes Prayoga unique?
* With ML and Vision based body tracking, Prayoga tracks up to 17 joints in the body to evaluate an asana as it is being performed and gives real time feedback on what can be improved. Keeping the phone at a distance, the user can hear clear voice guided instructions, simple visual cues and easily perform the asana as if the instructor was right there.
* Time based simple routines that are intelligently suggested depending on what time of the day you choose to do your yoga practice offer complete flexibility as well as a gentle nudge to keep the routine going and build a habit.
* The Yoga poses, programs and routines have all been carefully reviewed and created by top Yoga experts of India - the birthplace of Yoga.
* Short and long term programs that can help alleviate concerns like respiratory illnesses, weight or help you relax and unwind.

Every asana you start on the watch will start and stop a workout on the health application. The workout is saved as a mindfulness workout.

Follow us on social media on our handle @prayogatheapp
If you would like to collaborate with us, or give us feedback would love to hear from you. Reach out to us at info+prayoga@parjanya.org

**Disclaimer**: While all of our Yoga routines and courses have been created under expert guidance, please consult a doctor before starting any new exercise routine.

Terms of Use: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Προγραμματιστής:

Parjanya Creative Solutions

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

4.2

Μέγεθος:

316.69 MB

Βαθμολογία:

4+

Γλώσσες:

English

Συμβατότητα:

iPhone, iPad

Σχόλια σχετικά με το Yoga for beginners | Prayoga

Windows Giveaway of the Day
$69.99
free today
Μετατρέψτε οποιοδήποτε Blu-ray σε 1000+ μορφές βίντεο και ήχου σε 15 λεπτά!